עבודה בתיאטראות רפרטואריים

מעודכן לתאריך 01.01.2021 (פריטים עיקריים מתעריפי ההסכם החדש בין האיגוד לבין התיאטרונים הרפרטואריים מלוא הפרטים – במשרד האיגוד) לכל המחירים יש להוסיף מע"מ.

א.

תעריפי הצגות 

  1. עבור נגינה בהצגה יקבל הנגן מחיר שלא יפחת מ – 722 ₪
  2. המחיר להצגת ילדים (בתנאי שהן מוצגות בשעות היום בלבד, בימי חול וברצף של לפחות 2 הצגות ביום), יהא 75% ממחיר הצגה רגילה. למען מנוע ספק, הנחה זו ניתנת להצגות בלבד ולא לחזרות.
  3. עבור הצגות ו/או חזרות המתקיימות מחוץ לבית התיאטרון הקבוע, תשולם לנגן תוספת אש"ל בהתאם לנהוג בתיאטרון לגבי שחקנים.
  4. עבור נגינה במחזמר בו משתתפת תזמורת בת 8 נגנים לפחות, יקבל הנגן מחיר שלא יפחת מ- 673 ₪
ב.

1. עבור נגינה בכל כלי נוסף לכלי הנגינה הראשון בהצגות בלבד, ישלם התיאטרון לנגן תוספת גלובאלית בת 20% וזו תכסה שימוש בשני כלים נוספים לכלי הראשון. מוסכם כי אין לדרוש מנגן יותר מאשר 2 כלים נוספים. התוספת תשולם אך ורק עבור הצגות שהתקיימו בפועל. 

2. למען מנוע אי הבנות – עבודת התכנות של הכלים האלקטרוניים לצורך ההצגה, הינה פעולה נפרדת המחוייבת בתשלום חד פעמי לפי תעריף שעות האולפן שנדרשו לצורך התכנות, לפי המחירים המתאימים לצורך העניין בתעריפון האיגוד. על מספר השעות הנדקש שבגינו זכאי הנגן לתשלום – יוסכם בין התיאטרון לנגן בשיתוף המנהל המוסיקאלי.

3. נגן מוביל (מנגן וגם אחראי לתאום מוסיקאלי בין התזמורת לבין המתרחש על הבמה, סופר ונותן כניסות וסיומים לתזמורת וכד'), יהיה זכאי לתוספת שכר בשיעורים הבאים:
עד שלישיה       –           25% תוספת
ברביעיה ומעלה   –           50% תוספת
נגן יחיד המלווה הצגה – 50% תוספת

4. שכר למנצח בגין כל פעולה יהיה פי 2.5 משכר הנגן לאותה פעולה. מנצח לעניין זה הוא אך ורק מי שעומד בפני הרכב נגנים ומנצח עליו ולא נגן המשתתף בהרכב בנגינה.

ג.

תעריפי חזרות (חזרה – 4 שעות)

1. עבור נגינה בחזרה יקבל הנגן סכום שלא יפחת מ – 646 ₪
משך זמנה של חזרה לצורך חישוב השכר הנ"ל הוא 4 שעות ועל חריגה בזמן ישולם סך של 70 ₪ על כל 15 דקות ( יחידת  החישוב המינימאלית).

2. התיאטרון רשאי להזמין נגנים לחזרות המיועדות להכנת הצגה חדשה, על בסיס מקבץ חזרות בן 10 ימים, כאשר עבור כל מקבץ בן 10 ימים הכולל 40 שעות חזרה לכל היותר והללו מתקיימות בימי חול בשעות שבין 10:00 – 23:00 ישולם לנגן סך 3,102 ש"ח.

התיאטרון יקבע מראש בהסכם האישי שיחתם עם הנגן, את מספר מקבצי החזרות ( אך ורק ברציפות!) אליהם יוזמן הנגן. התיאטרון יהיה רשאי לנייד את שעות החזרה ממקבץ אחד למשנהו הרצוף ובלבד שהחזרות תתקיימנה בשעות הנקובות לעיל וכן בתנאי שהסך המצטבר של שעות החזרה לא יעלה על המכסה הכוללת של שעות החזרה המגיעות לתיאטרון – על פי מספר מקבצי החזרה אליהם הוזמן הנגן.

למען מנוע ספק – לנגן ישולם הסכום הכולל המגיע עבור מספר מקבצי החזרות אליהם הוזמן וזאת גם אם התיאטרון לא ניצל  במלואה את מכסת שעות החזרה.

ההסדר המפורט לעיל יחול גם על ארבעת מקבצי החזרה הראשונים של עבודת קורפטיציה. במידה והעבודה תמשך מעבר להם, תנתן על תקופת ההמשך הנחה בת 15%.

קורפטיטור המוזמן לעבודת קורפטחציה להצגה חדשה, ישתתף גם באודיציות לאותה הצגה כששעות האודיציה תחשבנה כחלק מחבילת מקבצי החזרות אליהן הוזמן.

3. בגין שעת חזרה בין 23:00 לחצות  תשולם תוספת יחסית בת 50%.

מעבר לחצות תוספת של 100%.

עבור נגינה בשבת או חג (החל משעה 16:00 ביום ו/ או ערבי חג, ועד לשעה 19:00 במוצאי שבת או חג) תוספת של 100% על  זמן המחושב ביחידות של 15 דקות.

4. עבור נגינה בחזרה הנמשכת מעבר לזמן המוזמן, ישלם התיאטרון לנגן תוספת יחסית הנמדדת ביחידות של רבעי שעות, ומותאמת לסוג החזרה. 

5. כל ההסדר הנ"ל בפרק זה יחול גם על החודש הראשון לעבודת קורפטיציה. במידה והעבודה תימשך מעבר לחודש תינתן על תקופת ההמשך הנחה בת 15%.

דילוג לתוכן