סקציית מלחינים לתיאטרון

מעודכן לתאריך 01.01.2021 המחירים בש"ח ואינם כוללים מע"מ.

מתייחס לעבודות המוזמנות ע"י התיאטרונים הרפרטואריים.

 סוג העבודהבמה גדולהבמה קטנה
א.בחירת מוסיקה מתקליטים או הקלטות   ועריכתם לצורך ההצגה.10,944 ₪8,208 ₪
ב.

בחירה מתוך פרטיטורות קיימות, התאמתן
לצורכי ההצגה, כולל עיבוד החומר, הקלטות וניצוח בהקלטה.

16,124 ₪12,093 ₪
ג.

הלחנה של עד 8 קטעי מוסיקה להצגה.
(כאשר מדובר במעברים בלבד, עד 12 קטעים)

21,500 ₪16,125 ₪
ד.

הלחנה של עד 10 קטעי מוסיקה להצגה, אשר משך השמעתם בהצגה הוא עד 12 דקות (במסגרת זמן זה ניתן לכלול עיבודים, הקלטות, ניצוח בהקלטות והתאמת המוסיקה
המוקלטת להצגה). ע"ח 1% מהכנסות ברוטו של ההצגה.

21,888 ₪16,416 ₪
ה.

הלחנה של עד 20 קטעי מוסיקה להצגה, אשר משך שמעתם בהצגה הוא עד 18 דקות (במסגרת זמן זה ניתן לכלול עד 6    פזמונים או ריקודים) כולל עיבודים של המוסיקה המוקלטת. ע"ח 2% מהכנסות ברוטו של ההצגה.

27,617 ₪20,713 ₪
ו.

הלחנה של עד 20 קטעי מוסיקה להצגה אשר משך השמעתם בהצגה הוא 18 דקות (במסגרת זמן זה ניתן לכלול יותר מ- 6 פזמונים או ריקודים), כולל עיבודים, של הקלטות, ניצוח בהקלטות והתאמת המוסיקה המוקלטת להצגה. ע"ח 3% מהכנסות ברוטו של ההצגה.            

36,064 ש"ח27,048 ₪
ז.1. ניהול מוסיקאלי למחזה עד 2 פזמונים
ללא הגבלת הזמן הנדרש לעבודה,
כולל קורפטיציה.
8,831 ₪6,623 ₪
 2. ניהול מוסיקאלי למחזה (עד 6 פזמונים)
לעבודה של 6 שבועות (תוספת 1/6 לכל שבוע
נוסף), כולל קורפטיציה.
21,569 ₪16,177 ₪
 3. ניהול מוסיקאלי למחזה מעל 6 פזמונים)
לעבודה של 7 שבועות (תוספת 1/6 לכל
שבוע נוסף)
27,373 ₪20,530 ₪
ח.מחזמר או אופרהלפי הסכם מיוחד 

תנאים עיקריים מתוך הסכם העבודה

1.
א.

כאשר מגיע למלחין חלק באחוזים מהכנסות ההצגה, יהיו התשלומים המפורטים בתעריפון מקדמות ע"ח חלקו של המלחין בהכנסות ברוטו שיהיו לתיאטרונים ממכירת כרטיסים להצגה, מכירת הצגות, ועל הכנסה אחרת שתתקבל בידי התיאטרון מניצול מסחרי או אחר של ההצגה.

ב.

חלקו של המלחין בהכנסות ברוטו הנ"ל יהיו 1% לעבודות המפורטות בסעיף ד' לעיל, 2% לעבודות המפורטות בסעיף ה' לעיל, 3% לעבודות המפורטות בסעיף ו' לעיל.

ג.

התיאטרון יגיש למלחין מדי חודש דו"ח המפרט את מלוא ההכנסות ברוטו מן המחזה, ויתחיל לשלם למלחין באורח חודשי את חלקו בהכנסות, החל מאותו חודש בו תתקזז המקדמה ששולמה לו לעומת ההכנסה המצטברת ברוטו.

 

2.התיאטרונים והמלחינים לא יגיעו לידי הסכם כספי שהוא נמוך מהמפורט לעיל.
3.
א.

הסכומים כוללים את פגישת הצוות היוצר והשתתפות בחזרות.

ב.

קטע מולחן החוזר פעמיים או יותר בהצגה יחשב לצורך הסכם זה רק פעם אחת.

ג.כאשר המלחין הינו גם המנהל המוסיקאלי, תינתן הנחה בת 15% על תעריפי הניהול המוסיקאלי.
ד.באם המנהל המוסיקאלי יידרש להשתתף בהקלטת קטע מן המחזה לצורכי רפורטז'ה ברדיו או בטלוויזיה (לא יותר מאשר 5 דקות), ייעשה הדבר ללא תשלום.
ה.

הקטגוריה שהוזמנה ע"י התיאטרון, לא תשונה ללא הסכמה בכתב של המלחין.

ו.

לצורך חישוב האחוזים המגיעים למלחין, במידה שהם מגיעים, עפ"י הקטגוריה שהוזמנה, יקבע מחיר המנוי הנמכר לציבור על ערך אחיד, כפי שהוא נקבע ליוצרים האחרים הזכאים לתמלוגים (המחיר שיקבע ישתנה מעת לעת בהתאם לשינויים במחירי המינויים, ואת הערך ניתן יהיה לקבל במשרדי האגודה).

4.

בחילוקי דעות כספיים בין התיאטרון המזמין לבין המלחין, לגבי עבודות שאינן נכללות בקטגוריות לעיל או סיווג עבודות, תכריע ועדה פריטטית מורכבת מנציג אחד של התיאטרונים ונציג אחד של אגודת המוסיקאים העצמאים.

5.

המלחינים יבצעו הקלטות לליווי הצגות אך ורק בכפוף לתקנון אגודת המוסיקאים העצמאים ותעריפוניו. יש צורך באישור מוקדם של האגודה לכל הקלטה, ומלחין שיבצע על דעת עצמו וללא תאום עם משרד האגודה הקלטה כלשהי לתיאטרון, מסתכן בסילוקו מן הסקציה.

6.

התעריפון יעודכן במקביל לעדכון תעריפון הנגנים, ולפי תנאי הסכם העסקת הנגנים, כפי שנחתם בין האגודה לתיאטרונים הרפרטואריים.

7.

כל תנאי הסכם העסקת הנגנים הנ"ל, יחולו גם על מלחיני המוסיקה לתיאטרון, בשינויים המתחייבים מן העניין.

מידע כללי לחבר

 

א.

מלחיני התיאטרון חברים באגודת המוסיקאים העצמאים, ומהווים סקציה בתוך האגודה, המיוצגת בועד האגודה.

ב.

שימו לב, כי התיאטרונים מנסים ומשתדלים להמנע מהסכמים הכוללים פרט לתשלום הראשוני גם אחוזים מהכנסות ההצגה. יש לעמוד על הזכות לאחוזים באותם מקרים שהתעריף מזכיר זכות זו.

דילוג לתוכן