מחירון מומלץ החל מ 1.1.2019 (כולל מע"מ)

סוג העבודה
א. מחיר לנגן – 890 ₪
ב.

מחיר לנגן ראש קבוצה (כולל תגמול עבור ארגון) – 1,080 ₪

ג.

מחיר לנגן ברסיטל  – 1,160 ₪

ד.

במופעי סל תרבות: אין לנו הסכם עם סל תרבות, מומלץ לעבוד לפי מחירי תרבות ישראל.