« »
הודעה חשובה למוסיקאים עצמאים

ממשלת ישראל אישרה להרחיב את רשת הביטחון הכלכלית במסגרתה
הוחלט לתקן את הוראות חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף- 2020, כך שיתאפשר סיוע כלכלי מיידי לעסקים שצפויים להיפגע במהלך הסגר הנוכחי, ובהתאם נקבעה ההקלה כדלקמן:
הרחבת הזכאות למענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות- נקבע כי עבור החודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 מענק הסיוע יינתן לעוסקים שנפגעו בשיעור של פחות 25% במחזור העסקאות של העסק ביחס לתקופה המקבילה טרום התפרצות הנגיף (לעומת 40% בתכנית המקורית). כמו כן, אושרה הרחבת ההקלה, במידת הצורך, גם בחודשים נובמבר-דצמבר (יש לציין כי הקלה זו כפופה לאישור הכנסת)